Nulla
regula sine exeptione”
Cicero

Susipažink - Darbo kodeksas

 • Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis 
 • Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą 
 • Kasmetinių atostogų apmokėjimas 
 • Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos 
 • Apmokėjimas už papildomas lengvatas 
 • Darbuotojams,  auginantiems vaikus 
 • Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų 
 • Apmokėjimas atsisakius dirbti 
 • Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas 
 • Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį, kuris apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą (DK 186 str. 2 d.).

Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesnė už Vyriausybės nustatytus minimalius dydžius (DK 187 str. 3 d.). Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžius (DK 187 str. 1 d.).

Keisti darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys negali, išskyrus atvejus, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas (DK 129 str. 3 d..).

 

Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų

Jeigu darbuotojo darbo vietoje yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (pvz. yra sveikatai kenksmingų veiksnių), už darbą tokiomis sąlygomis mokamas padidintas tarifinis atlygis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse (DK 192 str. 1 d.).


Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą

Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį (nuo 22 iki 6 val.) mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos) (DK 193 str.).


Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis

Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną, arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų (DK 194 str. 1 d.).
Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis (DK 194 str. 2 d.).


Mokėjimas už prastovos laiką

Kai dėl prastovos darbuotojas perkeliamas į kitą darbą, jam mokamas jo vidutinis darbo užmokestis, buvęs iki perkėlimo (DK 195 str. 2 d.).
Kai darbuotojui prastovos atveju nepasiūloma įmonėje esančio kito darbo pagal jo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, kurį dirbdamas nepakenktų savo sveikatai, jam už kiekvieną prastovos valandą  mokamas jo 2/3 vidutinio valandinio darbo užmokesčio, buvusio iki prastovos, atlygis, bet ne mažesnis nei Vyriausybės patvirtintas minimalus valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą (DK 175 str. 3 d.).

Jei darbuotojas raštiškai atsisako pasiūlyto darbo pagal savo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, kurį dirbdamas nepakenktų savo sveikatai, jam mokama ne mažiau kaip 30 % Vyriausybės nustatyto minimaliojo valandinio atlygio už kiekvieną prastovos valandą (DK 195 str. 4 d.).
Prastovos dėl darbuotojo kaltės laikas neapmokamas (DK 195 str. 7 d.).


Mokėjimas už ne visą darbo laiką

Dirbant ne visą darbo laiką (pvz.,0,5 etato ir pan.) apmokama proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą (DK 146 str. 3 d.)


Darbo apmokėjimas, kai padidinamas darbų mastas

Kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, lyginant su nustatyta norma, už darbą jam mokama proporcingai daugiau (DK 197 str. 1 d.). Jei dėl padidinto darbo masto dirbama ilgiau negu nustatyta darbo dienos (pamainos) trukmė, tuomet turi būti mokama ir už viršvalandinį darbą.

Konkretūs darbo apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ar darbo sutartyse (DK 197 str. 2 d.).


Darbo apmokėjimas esant sutrumpintam darbo laikui

Sutrumpintas darbo laikas nustatomas darbuotojams, kurie yra nurodyti Darbo kodekso 145 straipsnyje. Dirbantiems sutrumpintą darbo laiką (išskyrus moksleivius iki 18 metų) už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką (LRV 2003-09-30 nut. Nr. 1195).


Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka

Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, - kartą per mėnesį.
Konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse (DK 201 str.).


Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas

Keičiant apmokėjimo už darbą sąlygas darbdavys turi raštu pranešti darbuotojui ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo (DK 203 str.). 


Kasmetinių atostogų apmokėjimas

Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis, kuris turi būti išmokėtas ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atostogų pradžios. Jei darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, o už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas (DK 176 str.).


Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos

Darbuotojų, kurie mokosi mokymo įstaigose, mėnesinis uždarbis visais atvejais negali būti mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą, atsižvelgiant į faktiškai darbuotojo dirbtą laiką (DK 209 str. 2 d.).

Darbuotojams, kurie mokosi, laiko stojamuosius egzaminus į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas turėdami įmonių siuntimus, už suteikiamas mokymosi atostogas šios įmonės moka ne mažesnį kaip vidutinį darbo užmokestį (DK 210 str. 1 d.).

Darbuotojams, kurie laiko stojamuosius egzaminus ar mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką klausimas sprendžiamas  kolektyvinėse sutartyse arba šalių susitarimu (DK 210 str. 2 d.).


Papildomų ir specialių pertraukų apmokėjimas

Papildomos ir specialios pertraukos (jų skyrimo tvarką nustato Vyriausybė) įskaitomos į darbo laiką, o už jas mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis (DK 213 str.).


Apmokėjimas už papildomas lengvatas darbuotojams auginantiems vaikus

Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę).

Darbuotojams auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę).

Abiem minėtais atvejais darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis (DK 214 str.).


Apmokėjimas darbuotojams, siunčiamiems į medicinos įstaigas pasitikrinti sveikatos

Darbuotojams, kuriems dėl darbo privaloma pasitikrinti sveikatą, už darbo laiką, sugaištą tikrinant sveikatą, darbovietė moka jų vidutinį darbo užmokestį (DK 215 str.)


Kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio  arba susijęs su kelionėmis

Darbuotojams, kurių darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio, kompensuojamos su tuo susidariusios padidėjusios išlaidos DK 216 str.). Šių išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr.116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo".  


Apmokėjimas atsisakius dirbti

Už laiką, kurį darbuotojas pagrįstai atsisakė dirbti (Darbo kodekso 276 str.), jam mokamas jo vidutinis darbo užmokestis. Jei darbuotojas atsisako dirbti nepagrįstai, už nedirbtą laiką jam nemokama ir dėl to darbdaviui padarytą žalą darbuotojas atlygina įstatymų nustatyta tvarka (DK 217 str.). 


Garantijos tarnybinių komandiruočių atveju

Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką bus paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos (DK 220 str. 1 d.). 


Garantijos ir kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą

 1. Visais atvejais, kai darbuotojas priimamas arba perkeliamas dirbti į kitą vietovę (išskyrus priėmimą dirbti bei perkėlimą jo paties prašymu), jam mokama:
  • paties darbuotojo ir jo šeimos narių  kelionpinigiai;
  • turto pervežimo išlaidos;
  • dienpinigiai už kelionėje išbūtą laiką;
  • darbo užmokestis už išsiruošimo į kelionę ir įsikūrimo naujoje vietovėje laiką, bet ne daugiau kaip už šešias dienas, taip pat už kelionėje išbūtą laiką (DK 221 str. 1 d.).
 2. Kolektyvinėse ar darbo sutartyse gali būti nustatytas ir kitų išlaidų, susijusių su persikėlimu, apmokėjimas (vienkartinių pašalpų forma ir kt.)(DK 221 str. 2 d.).
 3. Jei darbuotojas priimamas dirbti ar perkeliamas į kitoje vietovėje esantį darbą paties prašymu, tai nurodytos išmokos gali būti nustatomos šalių susitarimu (DK 221 str. 3 d.).

 

Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus

 1. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos:
  • kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris dirba iki atleidimo iš darbo dienos, - ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną;
  • kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris atleidimo dieną nebedirba (dėl laikino nedarbingumo, pravaikštos, laisvės atėmimo ir kt.) - per vieną dieną nuo tos dienos, kurią atleistas iš darbo darbuotojas pareikalavo atsiskaityti.
 2. Darbuotojui mirus, jam priklausantis darbo užmokestis ir kitos sumos išmokamos mirusiojo šeimos nariams arba tiems asmenims, kurie jį laidojo - ne vėliau kaip per tris darbo dienas pristačius mirties faktą patvirtinantį dokumentą (DK 206 str.).

 

Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas

Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami delspinigiai (DK 207 str. 1 d.).

Delspinigių dydis yra 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant delspinigius skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų.(SADM 2003-01-31 įsakymas Nr. A1-20).

Pastaba: apie darbo užmokestį išsamiau - Darbo kodekso XV skyriaus 186 - 226 str.

http://www.lrtt.lt

El. Paštas:info@jusuteise.eu
jusu_teise
Telefonas:+37062111125
vertimu biuras