Nulla
regula sine exeptione”
Cicero
Norėčiau paklausti, ar galima nutraukti santuoką mano vienos prašymu, suėjus metams, kai su sutuoktiniu gyvename skyriumi (separacija)? Jei ne, tai kokia eiga yra ją nutraukti?
 
Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.79 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad jei sutuoktinių gyvenimas skyrium tęsiasi daugiau kaip vienerius metus po teismo sprendimo įsiteisėjimo, bet kuris sutuoktinis gali reikalauti santuoką nutraukti CK 3.55 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu.
Algal

CK 3.55 straipsnyje išvardijamos santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu sąlygos, viena iš kurių – santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio pareiškimu jei sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus. Prašymas turi būti paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkes teismui. Įstatymas kelia tam tikrus reikalavimus prašymo turiniui. Prašyme turi būti nurodoma:
1. teismo, kuriam paduodamas prašymas, pavadinimas;
2. sutuoktinių vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo datos, gyvenamoji vieta;
3.  dokumento pobūdis ir dalykas;
4. ar yra viena iš Civilinio kodekso 3.55 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų;
5. duomenys apie vaikus (vardas, pavardė, gimimo data);
6. duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius (t.y. asmenis, kuriems jūs ar sutuoktinis esate skolingi ar kurie turi reikalavimo teisę) ir nurodymas, kad visiems žinomiems kreditoriams pranešta apie bylos iškėlimą;
7. kaip bus vykdomos pareigos kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams;
8. prašymas dėl to, kokios sutuoktinių pavardės turi būti po santuokos nutraukimo;
9. informacija ar byla bus vedama per advokatą;
10. pridedamų prie prašymo dokumentų sąrašas. Tarp pridedamų dokumentų turi būti santuokos liudijimo originalas, vaikų gimimo liudijimų nuorašai ir kt;
11. prašymą paduodančių asmenų parašai ir jo surašymo data.

Dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba. Rašytiniai įrodymai (įvairios pažymos ir kt.) turi būti pateikiami originalūs arba nuorašai, kuriuos patvirtino teismas, notaras ar dokumentą išdavęs  asmuo.

Už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu sutuoktiniai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu vykdomas supaprastinto proceso tvarka. Tai reiškia, kad prašymas dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos.

Žinotina, kad įstatymas numato galimybę santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu nagrinėti rašytinio  proceso tvarka. Civilinio proceso kodekso 540 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad tokios rūšies bylas teismas nagrinėja žodinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai pripažįstama, jog bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka nepakenks šeimos santykių stabilumui ir vaikų bei sutuoktinių interesams. Santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka reiškia, kad į teismo  posėdį sutuoktiniai nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį  procesą sutuoktiniai yra informuojami pranešimais.

Priimdamas sprendimą nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu, teismas taip pat turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, taip pat vieno sutuoktinio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu, patvirtintu notaro, arba yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl bendro turto padalijimo.
 

 

 
El.Paštas:info@jusuteise.net
Jusu_teise
Telefonas:+37062111125
vertimu biuras